Säännöt

Suomi-Tšekki-seura

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi−Tšekki-seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Tšekki tunnetuksi Suomessa ja edistää näiden maiden välisiä ystävyys- ja kulttuurisuhteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. ylläpitää sivistyksellistä vuorovaikutusta Suomen ja Tšekin kansojen välillä
 2. järjestää kulttuuri- ja tiedotustilaisuuksia sekä edistää tšekin kielen harrastusta
 3. edistää maiden välistä matkailua ja järjestää jäsenmatkoja
 4. harjoittaa mahdollisuuksiensa mukaan julkaisu- ja kustannustoimintaa
 5. pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin Tšekissä ja muihin soveltuviin tahoihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 1. vastaanottaa toiminta-avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 2. hankkia ja omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta
 3. perustaa ja kartuttaa rahastoja

Viranomaisten luvan saatuaan yhdistys voi

 1. panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä
 2. harjoittaa tarvittaessa kustannustoimintaa ja kirjakauppaa sekä, ravintola- ja kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa.

Yhdistyksen jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti.

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden hyväksi.

Varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokoukselle.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä varsinaisen jäsenen tai tukijäsenen, joka kahtena perättäisenä tilikautena ei kehotuksesta huolimatta ole suorittanut jäsenmaksuaan tai jäsenen, joka muutoin toimii yhdistyksen päätösten tai tavoitteiden vastaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle annettava vähintään kolmenkymmenen vuorokauden pituinen määräaika kirjallisen selvityksen jättämiseen hallitukselle.

Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksen kokoukset

Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana viimeistään maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää esittämänsä asian käsittelemiseksi

Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on kielletty. Kunkin tukijäsenyhteisön yhdellä edustajalla ja tukijäsenenä olevalla yksityisellä henkilöllä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ne eivät koske yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksessa ei päätetä muista asioista kuin niistä, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan on siinä kokouksessa käsiteltävä taikka jotka kokouskutsussa on erikseen mainittu. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, pöytäkirjaan on merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti kullekin jäsenelle erikseen lähetetyllä kirjeellä tai yhdistyksen omassa julkaisussa, johon kutsu sisältyy. Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapuheenjohtajista. Avaaja johtaa myös kokouksen puheenjohtajan vaalin. Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa voidaan lisäksi käsitellä muita asioita, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsen esittää käsiteltäväksi. Jäsenen tekemä esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen valitaan kuusi–kymmenen jäsentä. Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on yhdistyksen varsinainen jäsen, kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin on tarpeellista.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallitukseen valituista on läsnä ja ainakin yksi heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa tai se tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan sekä yhdistyksen jäsenistä koostuvia toimikuntia erikseen määrättäviä tehtäviä varten. Hallitus ottaa ja erottaa toimistonhoitajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sekä päättää heidän tehtävistään.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtajista tai hallituksen siihen erikseen määräämä hallituksen jäsen, kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden toimistonhoitajalle yhdessä jonkun edellä mainitun nimenkirjoittajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen laatima toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee suorittaa hallinnon ja tilien tarkastus ja antaa siitä kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto hallitukselle neljätoista päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Alaosastot

Yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi perustaa alueellisia tai tiettyyn aihepiiriin liittyviä rekisteröimättömiä alaosastoja. Alaosastojen toiminnassa ja hallinnon järjestämisessä noudatetaan yhdistyksen kokouksen ja hallituksen antamia ohjeita.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kolmenkymmenen vuorokauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, jolloin esityksen on kummassakin kokouksessa saavutettava kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on valittava yksi tai useampi selvitysmies. Yhdistyksen purkauduttua tulee sen varat käyttää Suomen ja Tšekin ystävyys- ja kulttuurisuhteiden lujittamiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Siirtymäsäännös

Aikaisemmin voimassa olleiden sääntöjen mukaan syyskokouksissa valittujen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi jatkuu siihen saakka, kun näiden sääntöjen mukaan pidettävässä ensimmäisessä vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.Päätetty seuran syyskokouksessa 24.11.2004 ja kevätkokouksessa 6.4.2005. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 24.2.2006

Henkilökohtaiset työkalut
Lämpötila Prahassa
Klikkaa tästä ja lue sääennuste