Seuran säännöt

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 30.3.2017 ja ylimääräisessä kokouksessa 3.5.2017. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 29.8.2017.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi–Tšekki-seura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä Tšekki tunnetuksi Suomessa ja Suomi tunnetuksi Tšekissä sekä edistää näiden maiden ja niiden kansojen välistä sivistyksellistä ja kulttuurista vuorovaikutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa järjestää tapahtumia ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Hallitukseen valitut jäsenet ovat hallituksen toimikauden ajaksi vapautettuja jäsenmaksusta.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt edellisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun maksamatta kahden kuukauden ajan.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä nimetä yhdistyksen jäsenten keskuudesta kunniajäseniä. Kunniajäseneksi voidaan pysyvästi nimetä jäsen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäseniä voi olla samanaikaisesti enintään kaksikymmentä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun maksamisesta.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä ja ainakin yksi heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden avulla kokouskutsussa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa on yksi ääni jokaisella jäsenellä, joka on maksanut edellisen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, sekä jokaisella kunniajäsenellä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi–huhtikuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä valitaan hallituksen jäsenet, yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen edellisen tammikuun 1. päivää.

8. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.